Konkurs Mobility Days 2016

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany przez portal itechinfo.pl

2. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 07.10.2016 do dnia 17.10.2016.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przez okres trwania konkursu stronie internetowej i ogłoszony na oficjalnym profilu na Facebooku.

2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest kliknięcie „Wezmę udział w wydarzeniu”: https://www.facebook.com/events/1910564332503616/ oraz odpowiedź pod postem na pytanie: „Czym są dla Ciebie mobilne technologie?”.

3. Organizator zachęca Uczestników do udostępnienia wydarzenia na swojej tablicy na Facebooku.

4. Wygrywa pierwsze 10 osób, które spełni powyższe kryteria. Zwycięzcy przekazują do Organizatora swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail). Warunkiem bezpłatnego wejścia na targi Mobility Days jest zarejestrowanie się na stronie: http://mobilitydays.pl/wejsciowka/.

5. Organizator konkursu przekazuje listę Zwycięzców do organizatora Mobility Days, wysyłając ją na maila: [email protected]pl. Zwycięzcy zgłaszają się do Biura Prasowego Targów (w dniu eventu) i podają nazwę medium, z którego wygrali wejściówki.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/), w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia jako Zwycięzców w Konkursie – na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na stronie internetowej.

7. Dodatkowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.mobilitydays.pl.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie jest 10 bezpłatnych wejściówek na Mobility Days 2016. Przy dużym zainteresowaniu istnieje możliwość zwiększenia puli wejściówek.

2. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

3. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

4. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej www.mobilitydays.pl.

3. W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.